Măng Đen Yêu

Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao trung bình 700–800 m so với mực nước biển với diện tích 15.536,92 km², dân số trung bình 1.426.000 người (năm 2017). …

Măng Đen Yêu

Viral magazine Di Gia Lai - Di Gia Lai magazine, built on web 2.0 technology, is a travel magazine meant to disseminate information fast and broadly

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store